ശബ്‌ദത്തിന്റെ വേഗത

ടെക്‌സ്റ്റ് വിവർത്തനം, ഉറവിട ടെക്‌സ്‌റ്റ്, വിവർത്തന ഫലങ്ങൾ, ഡോക്യുമെന്റ് വിവർത്തനം.

yachting meaning in malayalam

വെബ്സൈറ്റ് വിവർത്തനം ചെയ്യൽ

URL നല്‍കുക

ചിത്രത്തിന്റെ വിവർത്തനം

സംരക്ഷിച്ചു.

Translation of "yacht" into Malayalam

നൗക is the translation of "yacht" into Malayalam. Sample translated sentence: The island has three yacht clubs situated on the Eastchester Bay side of the island. ↔ മെർക്ക്യൂറി ദ്വീപുകൾ ന്യൂസിലാന്റിന്റെ ഉത്തരദ്വീപിന്റെ വടക്കുകിഴക്കൻ തീരത്തോടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഏഴു ദ്വീപുകളുടെ കൂട്ടമാണ്.

(intransitive) To sail, voyage, or race in a yacht. [..]

English-Malayalam dictionary

Show algorithmically generated translations

Automatic translations of " yacht " into Malayalam

Translations with alternative spelling

"Yacht" in English - Malayalam dictionary

Currently we have no translations for Yacht in the dictionary, maybe you can add one? Make sure to check automatic translation, translation memory or indirect translations.

Images with "yacht"

Phrases similar to "yacht" with translations into malayalam.

 • yachting സെയ്ലിംഗ്

Translations of "yacht" into Malayalam in sentences, translation memory

അതിവേഗ ഇംഗ്ലീഷ് → മലയാളം ← മലയാളം നിഘണ്ടു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക.

അവലോകനത്തിനായി സമർപ്പിക്കുക പൂട്ടുക

Multibhashi

 • Learn English Online Classes
 • Learn Foreign Languages
 • Learn Indian Languages
 • Live Online Classes for Kids
 • See Other Live Online Classes
 • Books to Learn French
 • Books to learn Spanish
 • Books to learn German
 • Books to learn Chinese
 • Books to learn Japanese
 • Books to learn Korean
 • Books to learn Portuguese
 • Books to learn Persian
 • Books to learn Tibetan
 • Books to learn Italian
 • Books to learn Russian
 • Best Books to learn Arabic from in 2021
 • English Dictionary
 • English – Hindi Dictionary
 • English – Kannada Dictionary
 • English – Telugu Dictionary
 • English – Tamil Dictionary
 • Learn English Articles
 • Learn Hindi Articles
 • Learn Kannada Articles
 • Learn Tamil Articles
 • Learn Gujarati Articles
 • Translation Services
 • Localization Services
 • Voice Over Services
 • Transcription Services
 • Digital Marketing Services
 • Vernacular Language Service Offerings
 • Case Studies
 • For Business / Enterprises

yacht Meaning in Malayalam | yacht മലയാളത്തിൽ അർഥം

yachting meaning in malayalam

yacht  ഉല്ലാസബോട്ട്‌

ഉല്ലാസബോട്ട്‌.

yachting meaning in malayalam

yacht =  ഉല്ലാസബോട്ട്‌

Pronunciation  =  🔊 bb1.onclick = function(){ if(responsivevoice.isplaying()){ responsivevoice.cancel(); }else{ responsivevoice.speak("yacht", "uk english female"); } }; yacht, pronunciation in malayalam  =  യാറ്റ്, yacht  in malayalam : ഉല്ലാസബോട്ട്‌, part of speech :  na  , definition in english : na  , definition in  malayalam : na, examples in english :, examples in malayalam :, synonyms of yacht, antonyms of yacht, about english malayalam dictionary.

Multibhashi’s Malayalam -English Dictionary will help you find the meaning of different words from Malayalam to English like the meaning of Jaamyam, The Meaning of Ruukshatha and from English to Malayalam like the meaning of Guarentee, The meaning of Intensity etc. Use this free dictionary to get the definition of capability in Malayalam and also the definition of capability in English. Also see the translation in Malayalam or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Malayalam improvement.

About English Language

English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. This is the reason why English is the second language learned by most of the people.

About the Malayalam Language

Malayalam is a Dravidian language spoken across the Indian state of Kerala by the Malayali people and it is one of 22 scheduled languages of India. Malayalam has evolved from Tamil belongs to old folklore. Some consider Malayalam as the west-coast dialect of Tamil. As a result of significant progress made in the language, Malayalam is now an independent Dravidian language, not a dialect of Tamil. Use the app to better your English conversation skills.

Download App

 • English to Malayalam Dictionary
 • GRE Word List
 • Word Pronunciation
 • Malayalam to English Dictionary
 • Malayalam to Malayalam Dictionary
 • Multi Language Dictionary (50+ Languages)
 • Malayalam Holy Bible.
 • English To Malayalam Transliteration.

English To Malayalam Dictionary.

This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service. The malayalam meaning is displayed with transliterated output (Manglish) as well & that will help people who doesn't know to read Malayalam language. Please support this free service by just sharing with your friends. If you find any bugs in this program please report me at [email protected]

ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയാൽ ദയവായി [email protected] ൽ അറിയിക്കുക.

Malayalam | മലയാളം

You need to enable javascript to run this website..

Like On Facebook.

 • Cross River Gorilla
 • Sand Lizard
 • Crested Penguin
 • Boston Terrier
 • Dwarf Crocodile
 • South China Tiger
 • Asiatic Black Bear
 • American Bulldog
 • Eastern Gorilla
 • Rattlesnake
 • Estrela Mountain Dog
 • Ibizan Hound
 • Bluetick Coonhound
 • Dogue De Bordeaux
 • Bengal Tiger
 • Geoffroys Tamarin
 • Norfolk Terrier
 • Royal Penguin
 • Raccoon Dog
 • American Coonhound
 • Neanderthal
 • Sri Lankan Elephant
 • Bichon Frise
 • Basking Shark
 • Giant Panda Bear
 • Common Buzzard
 • Airedale Terrier
 • Minke Whale
 • Golden Lion Tamarin
 • African Penguin
 • Grey Mouse Lemur
 • Spectacled Bear
 • Poison Dart Frog
 • Adelie Penguin
 • Spider Monkey
 • Vampire Bat
 • Arctic Wolf
 • Saint Bernard
 • Purple Emperor
 • Masked Palm Civet
 • African Bush Elephant
 • Golden Retriever
 • Flat Coat Retriever
 • Malayan Civet
 • Russian Blue
 • Black Russian Terrier
 • River Turtle
 • Basset Hound
 • African Tree Toad
 • Field Spaniel
 • Neapolitan Mastiff
 • Pygmy Marmoset
 • Brazilian Terrier
 • Greater Swiss Mountain Dog
 • African Civet
 • Chesapeake Bay Retriever
 • Spadefoot Toad
 • Sabre-Toothed Tiger
 • Pink Fairy Armadillo
 • Newfoundland
 • English Springer Spaniel
 • Border Terrier
 • Hermit Crab
 • Affenpinscher
 • American Pit Bull Terrier
 • Bull Mastiff
 • Black Rhinoceros
 • Australian Cattle Dog
 • Australian Terrier
 • Umbrellabird
 • Arctic Hare
 • Darwin's Frog
 • Stick Insect
 • Caiman Lizard
 • Cairn Terrier
 • Long-Eared Owl
 • Staffordshire Bull Terrier
 • Western Lowland Gorilla
 • Bearded Collie
 • Horned Frog
 • Patas Monkey
 • Mountain Lion
 • Javan Rhinoceros
 • Indian Palm Squirrel
 • Bornean Orang-utan
 • Bavarian Mountain Hound
 • Water Dragon
 • X-Ray Tetra
 • Malayan Tiger
 • Whale Shark
 • Scorpion Fish
 • Cesky Fousek
 • Common Frog
 • Australian Kelpie Dog
 • Pied Tamarin
 • African Palm Civet
 • Grasshopper
 • Tapanuli Orang-utan
 • West Highland Terrier
 • Highland Cattle
 • Golden Oriole
 • Yellow-Eyed Penguin
 • African Wild Dog
 • Flying Squirrel
 • Alaskan Malamute
 • Epagneul Pont Audemer
 • Horseshoe Crab
 • Labradoodle
 • Burrowing Frog
 • Asian Giant Hornet
 • Eastern Lowland Gorilla
 • Black Widow Spider
 • Monitor Lizard
 • Squirrel Monkey
 • Asian Palm Civet
 • Grizzly Bear
 • Gila Monster
 • Nurse Shark
 • Indian Rhinoceros
 • White Tiger
 • Butterfly Fish
 • Green Bee-Eater
 • Clumber Spaniel
 • White Rhinoceros
 • Labrador Retriever
 • Humboldt Penguin
 • African Forest Elephant
 • Indochinese Tiger
 • Tiger Shark
 • American Water Spaniel
 • Caterpillar
 • Frigatebird
 • Elephant Shrew
 • Siberian Husky
 • Grey Reef Shark
 • Bearded Dragon
 • Doberman Pinscher
 • Aldabra Giant Tortoise
 • Deutsche Bracke
 • German Pinscher
 • American Staffordshire Terrier
 • Turkish Angora
 • Rockhopper Penguin
 • White Faced Capuchin
 • Woolly Mammoth
 • Vervet Monkey
 • Howler Monkey
 • Border Collie
 • Basenji Dog
 • Stag Beetle
 • Bolognese Dog
 • Humpback Whale
 • Norwegian Forest
 • Water Buffalo
 • Carolina Dog
 • Galapagos Tortoise
 • Dogo Argentino
 • German Shepherd
 • Fox Terrier
 • English Cocker Spaniel
 • Hippopotamus
 • Giant Schnauzer
 • Sumatran Tiger
 • Hercules Beetle
 • Sumatran Elephant
 • Marine Toad
 • Greenland Dog
 • Spiny Dogfish
 • Collared Peccary
 • Thorny Devil
 • Boykin Spaniel
 • Roseate Spoonbill
 • King Penguin
 • Magellanic Penguin
 • Sperm Whale
 • Anatolian Shepherd Dog
 • Pond Skater
 • Red Knee Tarantula
 • Banded Palm Civet
 • Zebra Shark
 • Stellers Sea Cow
 • American Eskimo Dog
 • Cavalier King Charles Spaniel
 • Japanese Macaque
 • Dusky Dolphin
 • Borneo Elephant
 • Striped Rocket Frog
 • Macaroni Penguin
 • African Clawed Frog
 • Birds Of Paradise
 • Great White Shark
 • Appenzeller Dog
 • Frilled Lizard
 • Bull Terrier
 • Common Loon
 • Finnish Spitz
 • Japanese Chin
 • Crab-Eating Macaque
 • Electric Eel
 • Bedlington Terrier
 • Puffer Fish
 • Chinstrap Penguin
 • Woolly Monkey
 • Bactrian Camel
 • Galapagos Penguin
 • Australian Shepherd
 • Hammerhead Shark
 • American Cocker Spaniel
 • Silver Dollar
 • Nightingale
 • Proboscis Monkey
 • Edible Frog
 • Gentoo Penguin
 • Emperor Tamarin
 • Little Penguin
 • Desert Tortoise
 • Siberian Tiger
 • American Foxhound
 • Australian Mist
 • Jack Russel
 • River Dolphin
 • French Bulldog
 • Glass Lizard
 • Giant African Land Snail
 • Fishing Cat
 • Killer Whale
 • Sumatran Rhinoceros
 • Emperor Penguin
 • Bottle Nosed Dolphin
 • Leopard Seal
 • Leopard Tortoise
 • Pygmy Hippopotamus
 • Egyptian Mau
 • English Shepherd
 • Entlebucher Mountain Dog
 • Snapping Turtle
 • Siamese Fighting Fish
 • Asian Elephant
 • Radiated Tortoise
 • Alpine Dachsbracke
 • Common Toad
 • Cottontop Tamarin
 • Irish Setter
 • Komodo Dragon
 • Elephant Seal
 • Tasmanian Devil
 • Sumatran Orang-utan
 • Afghan Hound
 • Welsh Corgi
 • Leopard Cat
 • Clouded Leopard
 • Yorkshire Terrier
 • Indian Star Tortoise
 • Western Gorilla
 • Leaf-Tailed Gecko
 • Bernese Mountain Dog
 • Hummingbird
 • Indian Elephant
 • Chinese Crested Dog
 • Blue Lacy Dog
 • Tiger Salamander
 • Curly Coated Retriever
 • Keel Billed Toucan
 • Red-handed Tamarin
 • Irish WolfHound
 • Tibetan Mastiff
 • Old English Sheepdog
 • Fire-Bellied Toad
 • Mountain Gorilla
 • Guinea Fowl
 • Monte Iberia Eleuth
 • Passionfruit
 • Boysenberry
 • Pomegranate
 • Salal Berry
 • Blackcurrant
 • Canary Melon
 • Purple Mangosteen
 • Chili Pepper
 • Bell Pepper
 • Huckleberry
 • Blood Orange
 • Dragonfruit

Search Word | പദം തിരയുക

English meaning.

A light and elegantly furnished vessel, used either for private parties of pleasure, or as a vessel of state to convey distinguished persons from one place to another; a seagoing vessel used only for pleasure trips, racing, etc.

 • Any of various relatively small sailing or motor-driven vessels, generally with smart graceful lines, used for pleasure cruises or racing.
 • To sail, cruise, or race in a yacht.

Malayalam Meaning

ക്രിയാ വർഗ്ഗം (for eg. simple present, simple past, past participle) : verb forms of the word yacht.

Yachted , Yachting , Yachts

Hypernym for yacht

Vessel , Watercraft , Boat

പരാമര്‍ശം : Cross Reference words for yacht

Royal Yacht , Auxiliary Yacht , Fin-keel Yacht

Form for yacht

Yachtsman , MY , Ice Yacht , Motor Yacht , Motoryacht , Yachter , Yachting , SY , Sailing Yacht , Land Yacht

പ്രാസം : Rhymes with yacht

Bhatt , Dot , Kott , Lot , Lotte , Minot , Montserrat , Mott , Ott , Sadat

ഒരേ സാഹചര്യം : Same Context words for yacht

Steamer , Cruiser , Schooner , Barge , Frigate , Liner , Craft , Boat , Sloop , Submarine

Found Wrong Meaning for Yacht ?

Like & share..

English - Malayalam Dictionary

Jenson ..That's My Name!!

Follow Me »»

yachting meaning in malayalam

***** The Parts Of Malayalam Dictionaries' ( English-Malayalam , Malayalam-Malayalam & Malayalam-English ) Data are from Olam dataset (OdBL) .

Yacht Meaning In Malayalam

ലളിതമായ ഉദാഹരണങ്ങളും നിർവചനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് yacht എന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക., definitions of yacht.

1 . ക്രൂയിസിങ്ങിനോ റേസിങ്ങിനോ വേണ്ടി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ള കപ്പൽ.

1 . a medium-sized sailing boat equipped for cruising or racing.

Examples of Yacht :

1 . യാച്ചുകൾ ഹൃദയം

1 . yacht s de coeur.

2 . അത് ലൂക്കിന്റെ വഞ്ചിയാണ്.

2 . that's luke's yacht .

3 . വഞ്ചി, വള്ളം, തുഴ.

3 . ship, yacht , paddle.

4 . മെഗാ യാച്ചുകൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക്.

4 . mega yacht s for sale.

5 . വാസയോഗ്യമായ യാച്ചുകൾ.

5 . arkup liveable yacht s.

6 . യാട്ടിലെ ലൈംഗികത

6 . fuckfest at the yacht .

7 . ഹാർഗ്രേവ് കസ്റ്റം യാച്ചുകൾ.

7 . hargrave custom yacht s.

8 . ക്രൂയിസിംഗ് യാച്ച് ക്ലബ്.

8 . the cruising yacht club.

9 . ഞാൻ വള്ളത്തിൽ കയറി

9 . I climbed aboard the yacht

10 . ഒരു യാട്ടിന്റെ ഒരു ചിത്രം

10 . an illustration of a yacht

11 . പഴയ യാട്ട് ഗെയിമുകൾ

11 . the vintage yacht ing games.

12 . കപ്പൽയാത്ര ഒരു ജയിലിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ്.

12 . yacht ing is far from prison.

13 . ട്രിനിറ്റി മറൈൻ ഹാൾട്ടർ യാച്ചുകൾ.

13 . halter marine trinity yacht s.

14 . ജോലി? അതൊരു ഉല്ലാസ നൗകയാണ്.

14 . job? this is a pleasure yacht .

15 . ഇതൊരു ബോട്ടാണ്, ആഡംബര നൗകയല്ല!

15 . it's a boat, not a luxury yacht !

16 . 2-വേ കോക്സിയൽ ഓഡിയോ യാച്ച് സ്പീക്കർ.

16 . yacht audio coaxial 2-way speaker.

17 . വള്ളത്തിന്റെ അറ്റത്ത് നിന്നു

17 . he stood at the stern of the yacht

18 . ഞാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു യാട്ട് പിടിക്കാറുണ്ടോ?

18 . Do you hold a yacht while I decide?

19 . യാറ്റ്: ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 19% CO2 കുറവ്.

19 . Yacht : 19% CO2 reduction in one year.

20 . പോണന്റ് യാച്ച് ക്രൂയിസുകളും പര്യവേഷണങ്ങളും.

20 . ponant yacht cruises and expeditions.

yacht

Similar Words

Yacht meaning in Malayalam - Learn actual meaning of Yacht with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Yacht in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2024 UpToWord All rights reserved.

LearnEntry-is-an-education-website

 • Multi-language
 • Multi-languages Dictionary

Yachting meaning in different languages

How to say Yachting in different languages. To learn languages, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life, and also play picture dictionary, play some games so you get not bored. If you think too hard to learn languages, then 1000 most common words will helps to learn languages easily, they contain 2-letter words to 13-letter words. Here is a multilingual translation / multilingual dictionary of the word Yachting with their pronunciation in English.

How to say Yachting in different languages

Here is the translation of word Yachting in different languages, Indian languages and other all languages are separated in alphabetical order, this will help to improve your languages. Here you learn meaning of Yachting in 125+ languages.

Indian languages

Read also:  A-Z Dictionary  |   Quiz  |   Vocabulary

Other languages

Read also:  Dictionary  |   Dictionary Quiz

Read also:  Alphabets  |   Grammar

yachting meaning in malayalam

Fruits Quiz

yachting meaning in malayalam

Animals Quiz

yachting meaning in malayalam

Household Quiz

yachting meaning in malayalam

Stationary Quiz

Multi-language Vocabulary

yachting meaning in malayalam

All languages

LearnEntry-up_arrow

bottom_desktop desktop:[300x250]

yachting meaning in malayalam

Translate "yacht" from English to Malayalam with Mate

Learn how to say "yacht" in Malayalam with usage example sentences, synonyms, relevant words, and pronunciation. Powered by Mate.

Get Mate's Mac app that lets you translate right in Safari and other apps. Double-click is all it takes. Join the 800,000 folks who are already translating faster.

Get Mate's iPhone app that lets you translate right in Safari, Mail, PDFs, and other apps. No app switching, no copy-pasting. Join the 800,000 folks who are already translating faster.

Get Mate's Chrome extension to translate words right on web pages with an elegant double click. Or, by highlighting a sentence. Or, even Netflix subtitles. Join the 800,000 folks who are already translating faster.

Get Mate desktop apps that you let elegantly translate highlighted text right on web pages, in PDF files, emails, etc. No more copy-pasting! Join the 800,000 folks that are already translating faster in Chrome, Firefox, Edge, Opera, and macOS.

Wonder what does "yacht" mean no more. Use Mate's web translator to take a peek at our unmatched English to Malayalam translations. We made Mate beautifully for macOS, iOS, Chrome, Firefox, Opera, and Edge, so you can translate anywhere there's text. No more app, browser tab switching, or copy-pasting. The most advanced machine translation power right where you need it. Effortlessly translate between English, Malayalam, and 101 other languages on any website, in any app.

Need English ↔ Malayalam translation? Mate has got you covered!

Need to translate an email, article or website from English or Malayalam for your holiday abroad or a business trip? Just select that text—Mate will get it translated in a jiff.

ശബ്‌ദത്തിന്റെ വേഗത

ടെക്‌സ്റ്റ് വിവർത്തനം, ഉറവിട ടെക്‌സ്‌റ്റ്, വിവർത്തന ഫലങ്ങൾ, ഡോക്യുമെന്റ് വിവർത്തനം.

yachting meaning in malayalam

വെബ്സൈറ്റ് വിവർത്തനം ചെയ്യൽ

URL നല്‍കുക

ചിത്രത്തിന്റെ വിവർത്തനം

സംരക്ഷിച്ചു.

SHABDKOSH

English Malayalam Dictionary | ആംഗലേയം മലയാളം ശബ്ദകോശം

The keyboard uses the ISCII layout developed by the Government of India. It is also used in Windows, Apple and other systems. There is a base layout, and an alternative layout when the Shift key is pressed. If you have any questions about it, please contact us.

 • शब्द सहेजें

yachting का मलयालम अर्थ

आपके इनपुट " yachting " की व्याख्या इस प्रकार की " yacht ".

yacht के मलयालम अर्थ

संज्ञा .

 • ഉല്ലാസബോട്ട്

क्रिया 

 • ഉല്ലാസബോട്ട്

yacht शब्द रूप

Yachting की परिभाषाएं और अर्थ अंग्रेजी में, yacht संज्ञा.

 • racing yacht

yacht क्रिया

Yacht के समानार्थक शब्द.

yachting meaning in malayalam

A yacht is a sailing or power vessel used for pleasure, cruising, or racing. There is no standard definition, though the term generally applies to vessels with a cabin intended for overnight use. To be termed a yacht , as opposed to a boat , such a pleasure vessel is likely to be at least 33 feet (10 m) in length and may have been judged to have good aesthetic qualities.

yachting के लिए अन्य शब्द?

yachting के उदाहरण और वाक्य

yachting के राइमिंग शब्द

अंग्रेजी मलयालम अनुवादक

Words starting with

Yachting का मलयालम मतलब.

yachting का मलयालम अर्थ, yachting की परिभाषा, yachting का अनुवाद और अर्थ, yachting के लिए मलयालम शब्द। yachting के समान शब्द, yachting के समानार्थी शब्द, yachting के पर्यायवाची शब्द। yachting के उच्चारण सीखें और बोलने का अभ्यास करें। yachting का अर्थ क्या है?

"yachting" के बारे में

yachting का अर्थ मलयालम में, yachting का इंगलिश अर्थ, yachting का उच्चारण और उदाहरण वाक्य।

SHABDKOSH Apps

Download SHABDKOSH Apps for Android and iOS

विज्ञापन-मुक्त अनुभव और भी बहुत कुछ।

yachting meaning in malayalam

Tips to improve your spellings

yachting meaning in malayalam

Punctuation marks

yachting meaning in malayalam

French words used in English

Our Apps are nice too!

Dictionary. Translation. Vocabulary. Games. Quotes. Forums. Lists. And more...

yachting meaning in malayalam

Vocabulary & Quizzes

Try our vocabulary lists and quizzes.

Vocabulary Lists

We provide a facility to save words in lists.

Basic Word Lists

Custom word lists.

You can create your own lists to words based on topics.

Login/Register

To manage lists, a member account is necessary.

Share with friends

Social sign-in.

yachting meaning in malayalam

Ad-free experience & much more

Translation

SHABDKOSH Logo

If you want to access full services of shabdkosh.com

Please help Us by disabling your ad blockers.

or try our SHABDKOSH Premium for ads free experience.

Steps to disable Ads Blockers.

 • Click on ad blocker extension icon from browser's toolbar.
 • Choose the option that disables or pauses Ad blocker on this page.
 • Refresh the page.

Spelling Bee

Hear the words in multiple accents and then enter the spelling. The games gets challenging as you succeed and gets easier if you find the words not so easy.

The game will show the clue or a hint to describe the word which you have to guess. It’s our way of making the classic hangman game!

Antonym Match

Choose the right opposite word from a choice of four possible words. We have thousand of antonym words to play!

Language Resources

संपर्क में रहें.

 • © 2024 SHABDKOSH.COM, सर्वाधिकार सुरक्षित.
 • प्रयोग की शर्तें
 • निजी सूचना नीति

Liked Words

Shabdkosh Premium

SHABDKOSH Premium आज़माएं और प्राप्त करें

 • विज्ञापन मुक्त अनुभव
 • अनुवाद पर कोई सीमा नहीं
 • द्विभाषी पर्यायवाची अनुवाद।
 • सभी शब्दावली सूचियों और प्रश्नोत्तरी तक पहुंच।
 • अर्थ कॉपी करें.

क्या आप पहले से ही एक प्रीमियम उपयोगकर्ता हैं?

Understanding the yachting world: Definitions and origins

 • Understanding the yachting world: Definitions and origins

The world of yachting and sailing is a realm of elegance, adventure, and rich history. However, the terminology surrounding these nautical activities can sometimes be confusing. From the definition of a yacht to the spelling of various sailing-related terms, this article sets out to demystify the language of the seas, offering insight into the origins and meanings of these captivating words.

Decoding the yacht: Definition and origin

A yacht is more than a vessel; it's a symbol of luxury and sophistication. Derived from the Dutch word "jacht," meaning "hunt" or "chase," yachts were initially swift, maneuverable ships used for pursuit. Over time, yachts have evolved into opulent pleasure craft enjoyed by sailing enthusiasts and the elite.

Exploring the nautical term "sailing"

Sailing goes beyond moving through water using wind power; it encapsulates a spirit of exploration and freedom. It's the art of harnessing wind energy to navigate the vast oceans, representing a harmonious relationship between humans and nature.

Read our top notch articles on topics such as sailing, sailing tips and destinations in our Magazine .

Unveiling the word "yacht" and its meaning

The term "yacht" conjures images of sleek vessels gliding gracefully across the water. Its meaning, however, extends beyond aesthetics. A yacht signifies an elegant and luxurious ship, often associated with pleasure and leisure rather than utilitarian purposes.

Yachting in focus: Definition and significance

Yachting is the activity of sailing on a yacht, encompassing both recreational and competitive aspects. It's a way to experience the allure of the open waters while indulging in the comforts and amenities offered by these sophisticated vessels.

The intricacies of yacht pronunciation

The pronunciation of "yacht" varies across regions, with some emphasizing the "ch" sound, while others opt for a softer "y" sound. This linguistic diversity adds an interesting layer to the yachting world, reflecting the global appeal of sailing.

Luxury yacht

Luxury yacht

Name or yacht? Understanding the terminology

In the yachting community, the term "name yacht" refers to a yacht that is well-known and often carries a reputation. These yachts are associated with luxury, innovation, and the personalities of their owners.

Diving into the origins of yachts

The origin of yachts traces back to the 17th century Netherlands, where they were initially used for naval purposes and later transformed into vessels for recreational sailing. Their evolution mirrors the changing perceptions of sailing from utility to leisure.

Yacht vs. yatch: Spelling matters

The correct spelling is "yacht," and "yatch" is a common misspelling. Spelling accuracy is vital, especially in maritime communication, where precision ensures clear understanding and effective conveyance of information.

Sailing terminology: What is a dinghy?

A dinghy is a small, open boat often used for short trips, transportation between a larger vessel and the shore, or for recreational sailing. Dinghies come in various sizes and are an essential part of sailing activities.

Deciphering "catamaran" and its spelling

A catamaran is a type of boat characterized by two parallel hulls connected by a deck. The spelling is "catamaran," and understanding this term is crucial for discussing and identifying different types of vessels.

Sailing's essence: The word and its meaning

Sailing embodies more than the physical act; it's a metaphor for life's journey. Just as sailors navigate challenges on the water, individuals navigate the currents of their lives, guided by the winds of opportunity and the compass of determination.

The language of yachting and sailing is rich with history and significance. From the definition of a yacht to the meaning of sailing-related terms, understanding these words enhances our appreciation of the maritime world and the timeless allure of the seas.

So what are you waiting for? Take a look at our range of charter boats and head to some of our favourite sailing destinations .

FAQs about definitions and origins

 • Dictionaries home
 • American English
 • Collocations
 • German-English
 • Grammar home
 • Practical English Usage
 • Learn & Practise Grammar (Beta)
 • Word Lists home
 • My Word Lists
 • Recent additions
 • Resources home
 • Text Checker

Definition of yachting noun from the Oxford Advanced Learner's Dictionary

 • They go yachting at weekends.
 • a yachting holiday

Want to learn more?

Find out which words work together and produce more natural-sounding English with the Oxford Collocations Dictionary app. Try it for free as part of the Oxford Advanced Learner’s Dictionary app.

yachting meaning in malayalam

 • Learn English Online Classes
 • Learn Foreign Languages
 • Learn Indian Languages
 • Live Online Classes for Kids
 • See Other Live Online Classes
 • Books to Learn French
 • Books to learn Spanish
 • Books to learn German
 • Books to learn Chinese
 • Books to learn Japanese
 • Books to learn Korean
 • Books to learn Portuguese
 • Books to learn Persian
 • Books to learn Tibetan
 • Books to learn Italian
 • Books to learn Russian
 • Best Books to learn Arabic from in 2021
 • English Dictionary
 • English – Hindi Dictionary
 • English – Kannada Dictionary
 • English – Telugu Dictionary
 • English – Tamil Dictionary
 • Learn English Articles
 • Learn Hindi Articles
 • Learn Kannada Articles
 • Learn Tamil Articles
 • Learn Gujarati Articles
 • Translation Services
 • Localization Services
 • Voice Over Services
 • Transcription Services
 • Digital Marketing Services
 • Vernacular Language Service Offerings
 • Case Studies
 • For Business / Enterprises

yachting meaning in malayalam

yacht Meaning in Malayalam | yacht മലയാളത്തിൽ അർഥം

yacht word meaning in malayalam

yacht  ഉല്ലാസബോട്ട്‌

ഉല്ലാസബോട്ട്‌.

yacht word meaning in malayalam

yacht =  ഉല്ലാസബോട്ട്‌

Pronunciation  =  🔊 bb1.onclick = function(){ if(responsivevoice.isplaying()){ responsivevoice.cancel(); }else{ responsivevoice.speak("yacht", "uk english female"); } }; yacht, pronunciation in malayalam  =  യാറ്റ്, yacht  in malayalam : ഉല്ലാസബോട്ട്‌, part of speech :  na  , definition in english : na  , definition in  malayalam : na, examples in english :, examples in malayalam :, synonyms of yacht, antonyms of yacht, about english malayalam dictionary.

Multibhashi’s Malayalam -English Dictionary will help you find the meaning of different words from Malayalam to English like the meaning of Jaamyam, The Meaning of Ruukshatha and from English to Malayalam like the meaning of Guarentee, The meaning of Intensity etc. Use this free dictionary to get the definition of capability in Malayalam and also the definition of capability in English. Also see the translation in Malayalam or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Malayalam improvement.

About English Language

English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. This is the reason why English is the second language learned by most of the people.

About the Malayalam Language

Malayalam is a Dravidian language spoken across the Indian state of Kerala by the Malayali people and it is one of 22 scheduled languages of India. Malayalam has evolved from Tamil belongs to old folklore. Some consider Malayalam as the west-coast dialect of Tamil. As a result of significant progress made in the language, Malayalam is now an independent Dravidian language, not a dialect of Tamil. Use the app to better your English conversation skills.

Download App

Translation of "yacht" into Malayalam

നൗക is the translation of "yacht" into Malayalam. Sample translated sentence: The island has three yacht clubs situated on the Eastchester Bay side of the island. ↔ മെർക്ക്യൂറി ദ്വീപുകൾ ന്യൂസിലാന്റിന്റെ ഉത്തരദ്വീപിന്റെ വടക്കുകിഴക്കൻ തീരത്തോടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഏഴു ദ്വീപുകളുടെ കൂട്ടമാണ്.

(intransitive) To sail, voyage, or race in a yacht. [..]

English-Malayalam dictionary

Show algorithmically generated translations

Automatic translations of " yacht " into Malayalam

Translations with alternative spelling

"Yacht" in English - Malayalam dictionary

Currently we have no translations for Yacht in the dictionary, maybe you can add one? Make sure to check automatic translation, translation memory or indirect translations.

Images with "yacht"

Phrases similar to "yacht" with translations into malayalam.

 • yachting സെയ്ലിംഗ്

Translations of "yacht" into Malayalam in sentences, translation memory

LearnEntry-is-an-education-website

Yacht meaning in Malayalam

Yacht meaning in Malayalam. Here you learn English to Malayalam translation / English to Malayalam dictionary of the word ' Yacht ' and also play quiz in Malayalam words starting with Y also play A-Z dictionary quiz . To learn Malayalam language , common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life. This way to learn Malayalam language quickly and learn daily use sentences helps to improve your Malayalam language. If you think too hard to learn Malayalam language, 1000 words will helps to learn Malayalam language easily, they contain 2-letter words to 13-letter words. Below you see how to say Yacht in Malayalam.

How to say 'Yacht' in Malayalam

യാട്ട് yaattu

Learn also: Yacht in different languages

Play & Learn Malayalam word starts with Y Quiz

Top 1000 malayalam words.

Here you learn top 1000 Malayalam words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Malayalam meanings with transliteration.

Daily use Malayalam Sentences

Here you learn top Malayalam sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Malayalam meanings with transliteration.

Malayalam Vocabulary

yacht word meaning in malayalam

Malayalam Grammar

Malayalam dictionary.

yacht word meaning in malayalam

Fruits Quiz

yacht word meaning in malayalam

Animals Quiz

yacht word meaning in malayalam

Household Quiz

yacht word meaning in malayalam

Stationary Quiz

yacht word meaning in malayalam

School Quiz

yacht word meaning in malayalam

Occupation Quiz

All languages

LearnEntry-up_arrow

Translate "yacht" from English to Malayalam with Mate

Learn how to say "yacht" in Malayalam with usage example sentences, synonyms, relevant words, and pronunciation. Powered by Mate.

Get Mate's Mac app that lets you translate right in Safari and other apps. Double-click is all it takes. Join the 800,000 folks who are already translating faster.

Get Mate's iPhone app that lets you translate right in Safari, Mail, PDFs, and other apps. No app switching, no copy-pasting. Join the 800,000 folks who are already translating faster.

Get Mate's Chrome extension to translate words right on web pages with an elegant double click. Or, by highlighting a sentence. Or, even Netflix subtitles. Join the 800,000 folks who are already translating faster.

Get Mate desktop apps that you let elegantly translate highlighted text right on web pages, in PDF files, emails, etc. No more copy-pasting! Join the 800,000 folks that are already translating faster in Chrome, Firefox, Edge, Opera, and macOS.

Wonder what does "yacht" mean no more. Use Mate's web translator to take a peek at our unmatched English to Malayalam translations. We made Mate beautifully for macOS, iOS, Chrome, Firefox, Opera, and Edge, so you can translate anywhere there's text. No more app, browser tab switching, or copy-pasting. The most advanced machine translation power right where you need it. Effortlessly translate between English, Malayalam, and 101 other languages on any website, in any app.

Need English ↔ Malayalam translation? Mate has got you covered!

Need to translate an email, article or website from English or Malayalam for your holiday abroad or a business trip? Just select that text—Mate will get it translated in a jiff.

Malayalam Meaning of Yacht

yacht word meaning in malayalam

yacht word meaning in malayalam

bottom_desktop desktop:[300x250]

ശബ്‌ദത്തിന്റെ വേഗത.

ടെക്‌സ്റ്റ് വിവർത്തനം, ഉറവിട ടെക്‌സ്‌റ്റ്, വിവർത്തന ഫലങ്ങൾ, ഡോക്യുമെന്റ് വിവർത്തനം.

yacht word meaning in malayalam

വെബ്സൈറ്റ് വിവർത്തനം ചെയ്യൽ

URL നല്‍കുക

ചിത്രത്തിന്റെ വിവർത്തനം

സംരക്ഷിച്ചു.

Words rhyme with Yacht

Find similar words, phrases in alphabetical order, search the english-malayalam dictionary by letter, english - malayalam, malayalam - english.

yacht word meaning in malayalam

MalayalamFont Glosbe

Google Bing

Wiktionary pronunciation

Wikipedia Google search Google books

• MalayalamFont : English-Malayalam dictionary

• English-Malayalam dictionary by Tobias Zacharias (1907)

• A Malayalam and English dictionary by Hermann Gundert (1872)

• School-dictionary, English and Malayalam (1870)

• A dictionary of high and colloquial Malayalim and English by Benjamin Bailey (1846)

• Indo-Aryan loan-words in Malayāḷam by Kilimanoor Godavarma (1946)

• The first list of Malayalam words at the end of 15 th century by a Portuguese seaman , by Gonçalo Fernandes, in Boletim do museu paraense Emílio Goeldi (2016)

→ Malayalam keyboard to type a text with the Malayalam characters

• The evolution of Malayalam morphology by Rāmasvāmi Ayyar (1936)

• A progressive grammar of Malayalam language for Europeans , by Leonhard Johannes Frohnmeyer (1913)

• A grammar of the Malayalim language , as spoken in the principalities of Travancore and Cochin, and the districts of North and South Malabar , by Joseph Peet (1841)

• Grammar of the Malabar language by Robert Drummond (1799)

• Grammar of the Malayalam by Gottfried Weigle (manuscript, 19 th )

• Valiya pāṭhāraṃbhaṃ , Malayalam spelling and reading book (1871)

• Malayāḷa vyākaraṇa saṃgrahaṃ , the essentials of Malayalam grammar , by Liston Garthwaite (1903)

• Bālavyākaraṇam , elementary lessons in Malayalam grammar for primary schools in Malabar , by Muliyil Krishnan & M. Seshagiri Prabhu (1909) + 1903 edition

• Vyākaraṇamitram for middle schools in Malabar (1904)

• books & papers about the Malayalam language: Universität Tübingen | Google livres | Internet archive | Academia | Wikipedia

The Malayalam is a Dravidian language, like the Tamil . It's spoken in the state of Kerala, in southern India.

The oldest inscriptions on the western coast are in ancient Tamil. Malayalam gradually separated from Tamil, under the influence of Sanskrit.

Kerala

• Archives de la parole : stories in Malayalam, Parable of the Prodigal Son in several dialects (1922)

• LyrikLine : poems in Malayalam, with translation (+ audio)

• Malayalam folksongs (pattu-kal) of the Cochini , Jewish Community of Kerala, in India and in Israel: "Women sing, men listen" , by Martine Chemana, in Bulletin du Centre de recherche français à Jérusalem (2002)

• First Malayalam-English translator : Malayalam text & translation into English (1870)

• A Malayalam catechism of physics with a repertory in English , by Leonhard Johannes Frohnmeyer (1883)

• The Malayalam reader , a selection of original papers , by Charles Collett (1856)

• Malayalam selections with translations, grammatical analyses and vocabulary , by Alexander Arbuthnot (1851)

മനുഷ്യരെല്ലാവരും തുല്യാവകാശങ്ങളോടും അന്തസ്സോടും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുംകൂടി ജനിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്‌. അന്യോന്യം ഭ്രാതൃഭാവത്തോടെ പെരുമാറുവാനാണ്‌ മനുഷ്യന്നു വിവേകബുദ്ധിയും മനസ്സാക്ഷിയും സിദ്ധമായിരിക്കുന്നത്‌.

• Universal Declaration of Human Rights : text in Malayalam (+ audio)

→ India : maps & documents

→ languages of India

→ Tamil & other Dravidian languages: Telugu - Kannada

→ Sanskrit language

Yacht Meaning In English

Yacht translation, meaning, definition, explanation and examples of relevant words and pictures - you can read here.

Other Languages:

A yacht is a large, elegant boat used for sailing and racing for fun and entertainment. (i.e) Any of the many recreational boats

Explanation

The famous actor often entertained friends and family on his yacht.

For his summer vacation, the great entrepreneur bought a brand new yacht.

Random Words

yacht word meaning in malayalam

"yacht" Malayalam meaning and translation of the word. മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. അതിവേഗ ഇംഗ്ലീഷ് → മലയാളം ← മലയാളം നിഘണ്ടു

The word or phrase yacht refers to an expensive vessel propelled by sail or power and used for cruising or racing, or travel in a yacht. See yacht meaning in Malayalam, yacht definition, translation and meaning of yacht in Malayalam. Find yacht similar words, yacht synonyms. Learn and practice the pronunciation of yacht. Find the answer of what ...

Yacht Meaning in Malayalam : Find the definition of Yacht in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Yacht in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. മലയാളം Edition .

The fast English-Malayalam, Malayalam-Malayalam Dictionary with hundreds of thousands of words and definitions അതിവേഗ ഇംഗ്ലീഷ് → മലയാളം ← മലയാളം നിഘണ്ടു

Malayalam has evolved from Tamil belongs to old folklore. Some consider Malayalam as the west-coast dialect of Tamil. As a result of significant progress made in the language, Malayalam is now an independent Dravidian language, not a dialect of Tamil. Use the app to better your English conversation skills.

Check 'yacht' translations into Malayalam. Look through examples of yacht translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar.

Yacht meaning in Malayalam. Here you learn English to Malayalam translation / English to Malayalam dictionary of the word Yacht and also play quiz in Malayalam words starting with Y also play A-Z dictionary quiz. To learn Malayalam language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.

Learn how to say "yacht" in Malayalam with usage example sentences, synonyms, relevant words, and pronunciation. Powered by Mate. ... Mate's designed to keep the meaning of the source text and the core idea of it. Human translators have found their match—it's Mate. If you're tired of copy-pasting stuff into Google, Yandex, or Bing, you must ...

Yacht - malayalam meaning of കളിവള്ളം; കളിവഞ്ചി തുഴയുക; വിനോദക്കപ്പല് ...

Meaning of Yacht in Malayalam language with definitions, examples, antonym, synonym. മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം വായിക്കുക.

The Malayalam for yacht is കളിവള്ളം. Find more Malayalam words at wordhippo.com!

വാക്കുകൾ, വാചകങ്ങൾ, വെബ് പേജുകൾ എന്നിവ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് 100 ...

The word or phrase yachting refers to an expensive vessel propelled by sail or power and used for cruising or racing, or travel in a yacht. See yachting meaning in Malayalam, yachting definition, translation and meaning of yachting in Malayalam. Find yachting similar words, yachting synonyms. Learn and practice the pronunciation of yachting ...

Translations in context of "YACHT" in english-malayalam. HERE are many translated example sentences containing "YACHT" - english-malayalam translations and search engine for english translations.

Yachts: Malayalam Meaning: ഉല്ലാസനൗകകൾ a medium-sized sailboat equipped for cruising or racing., Usage: ⇒ A young woman who is a stewardess on a ferry becomes a skipper on a racing yacht . Synonyms: Antonyms:

English Malayalam Dictionary and Translation. This site provides an English to Malayalam Dictionary and a Malayalam to English Dictionary. Started in 2003, this site is now used by millions of people in over a hundred countries around the world. GET IT ON.

മലയാളം. • MalayalamFont: English-Malayalam dictionary. • English-Malayalam dictionary by Tobias Zacharias (1907) • A Malayalam and English dictionary by Hermann Gundert (1872) • School-dictionary, English and Malayalam (1870) • A dictionary of high and colloquial Malayalim and English by Benjamin Bailey (1846)

IndiaDict's Malayalam to English Dictionary. It lets you search and get English meaning of a Malayalam word in less than a few seconds. As you may know, millions of Malayalam speaking people in India and around the world are looking for Malayalam to English online dictionary, So, here at IndiaDict, we proud to provide you the best and free Malayalam to English dictionary here.

Boat Meaning in Malayalam : Find the definition of Boat in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Boat in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. മലയാളം Edition .

Looking for the definition of . Home ... Yacht translation, meaning, definition, explanation and examples of relevant words and pictures ... Malayalam, Marathi, Gujarati, Kannada And Urdu Dictionary with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

yacht club meaning in Malayalam. What is yacht club in Malayalam? Pronunciation, translation, synonyms, examples, rhymes, definitions of yacht club in Malayalam

IMAGES

 1. YACHT Meaning in Malayalam

  yachting meaning in malayalam

 2. Yachting

  yachting meaning in malayalam

 3. Yachting Meaning

  yachting meaning in malayalam

 4. What Is Yachting? 5 Best Certain Benefits Of Yachting

  yachting meaning in malayalam

 5. Download verbs list with malayalam meaning pdf files

  yachting meaning in malayalam

 6. Malayalam meaning of english words list

  yachting meaning in malayalam

VIDEO

 1. ദൈവമേ.. ഇതിനേം അരപൈമ തിന്നുവോ!!

 2. ഏതു ഭാഷയും ഇനി എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം

 3. 40 English proverb and malayalam meaning ||40 ഇംഗ്ലീഷ് പഴഞ്ചൊല്ല് മലയാള അർത്ഥവും ||sherin class

 4. Franck Muller Vanguard V45 Malayalam Review

 5. BENETEAU Swift Trawler 41 at the Miami Boat Show 2024. Available with Incentives! #trawlerlife

 6. YACHT PRONUNCIATION #shorts #youtubeshorts #viral #Pronunciation #IELTS #YACHTPRONUNCIATION

COMMENTS

 1. yachting

  What is yachting meaning in Malayalam? The word or phrase yachting refers to an expensive vessel propelled by sail or power and used for cruising or racing, or travel in a yacht. See yachting meaning in Malayalam, yachting definition, translation and meaning of yachting in Malayalam. Find yachting similar words, yachting synonyms. Learn and ...

 2. "yacht" Malayalam meaning. മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം

  "yacht" Malayalam meaning and translation of the word. മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. അതിവേഗ ഇംഗ്ലീഷ് → മലയാളം ← മലയാളം നിഘണ്ടു

 3. Google Translate

  വാക്കുകൾ, വാചകങ്ങൾ, വെബ് പേജുകൾ എന്നിവ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് 100 ...

 4. yacht in Malayalam

  Check 'yacht' translations into Malayalam. Look through examples of yacht translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar.

 5. ഓളം ഇംഗ്ലീഷ്-മലയാളം നിഘണ്ടു

  The fast English-Malayalam, Malayalam-Malayalam Dictionary with hundreds of thousands of words and definitions അതിവേഗ ഇംഗ്ലീഷ് → മലയാളം ← മലയാളം നിഘണ്ടു

 6. Yacht Meaning in Malayalam, Definition of Yacht in Malayalam, OneIndia

  Yacht Meaning in Malayalam : Find the definition of Yacht in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Yacht in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. മലയാളം Edition .

 7. yacht Meaning in Malayalam

  Malayalam has evolved from Tamil belongs to old folklore. Some consider Malayalam as the west-coast dialect of Tamil. As a result of significant progress made in the language, Malayalam is now an independent Dravidian language, not a dialect of Tamil. Use the app to better your English conversation skills.

 8. Yachting Meaning in Malayalam : Yachting in Malayalam : Malayalam

  The biggest and fastest English-Malayalam, Malayalam-Malayalam Dictionary with hundred thousands of words and definitions Yachting Meaning in Malayalam : Yachting in Malayalam : Malayalam meaning of Yachting : Yachting മലയാളം അർത്ഥം : Online English Malayalam Dictionary : Jenson.in

 9. Yacht meaning in malayalam

  Yacht meaning in Malayalam. Here you learn English to Malayalam translation / English to Malayalam dictionary of the word Yacht and also play quiz in Malayalam words starting with Y also play A-Z dictionary quiz. To learn Malayalam language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.

 10. Yacht Meaning in Malayalam : Yacht in Malayalam : Malayalam meaning of

  English To Malayalam Dictionary. This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service.

 11. Yacht Meaning In Malayalam

  Meaning of Yacht in Malayalam language with definitions, examples, antonym, synonym. മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം വായിക്കുക.

 12. Yachting meaning in different Indian languages (10in1)

  Yachting meaning in different Indian languages like Tamil, Hindi, Telugu, Malayalam, Kannada, Bengali, Punjabi, Marathi, Gujarati and Nepali. Here is a multilingual translation / Indian language dictionary of the word Yachting with their pronunciation in English.

 13. How to say yacht in Malayalam

  What's the Malayalam word for yacht? Here's a list of translations. Malayalam Translation. യാച്ച് yācc. More Malayalam words for yacht.

 14. Translate "yacht" from English to Malayalam with Mate

  Learn how to say "yacht" in Malayalam with usage example sentences, synonyms, relevant words, and pronunciation. Powered by Mate. ... Mate's designed to keep the meaning of the source text and the core idea of it. Human translators have found their match—it's Mate. If you're tired of copy-pasting stuff into Google, Yandex, or Bing, you must ...

 15. Google Translate

  വാക്കുകൾ, വാചകങ്ങൾ, വെബ് പേജുകൾ എന്നിവ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് 100 ...

 16. yachting meaning in Malayalam

  yachting meaning in Malayalam. What is yachting in Malayalam? Pronunciation, translation, synonyms, examples, rhymes, definitions of yachting യാട in Malayalam

 17. Yachting and sailing: Words of the waves

  A yacht is more than a vessel; it's a symbol of luxury and sophistication. Derived from the Dutch word "jacht," meaning "hunt" or "chase," yachts were initially swift, maneuverable ships used for pursuit. Over time, yachts have evolved into opulent pleasure craft enjoyed by sailing enthusiasts and the elite.

 18. yachting noun

  Definition of yachting noun in Oxford Advanced Learner's Dictionary. Meaning, pronunciation, picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more.

 19. yacht word meaning in malayalam

  അതിവേഗ ഇംഗ്ലീഷ് → മലയാളം ← മലയാളം നിഘണ്ടു. അഭിപ്രായങ്ങളും നി ...